• تئودولیت مکانیکی Nikon ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور.
  • تئودولیت دیجیتال Nikon NE-101 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری5 و 10 ثانیه ( متغییر - قابل انتخاب). یک طرف صفحه نمایش و ...
  • تئودولیت دیجیتال Nikon NE-10C ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش و دکمه ها در دو طرف. داراي ...
  • تئودولیت دیجیتال Nikon NE-10LC ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش و دکمه ها در دو طرف. داراي ...
  • تئودولیت دیجیتال Nikon NE-20SC ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. یک طرف صفحه نمایش و کیبرد. داراي ...
  • تئودولیت Nikon NT-2 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور.
  • تئودولیت Nikon NT-2B ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور.
  • تئودولیت Nikon NT-2C ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور.
  • تئودولیت Nikon NT-2CD ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور.
  • تئودولیت Nikon NT-2D ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.7m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور.
  • تئودولیت Nikon NT-3A ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای كمپانساتور.
  • تئودولیت دیجیتال Sokkia DT600 . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. توانایی نمایش ارزشهای برداشت شده با دقت 10 ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKIA DT600S . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 7 ثانیه. توانایی نمایش ارزشهای برداشت شده با دقت 5 ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKIA DT6S ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. صفحه نمایش در یک طرف. تصویر مستقیم.
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT2 . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 2 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT20E . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم.
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT20ES . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT20S . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم.
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT5AS . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. صفحه نمایش در یک طرف. تصویر مستقیم.
  • تئودولیت دیجیتال SOKKISHA DT5S . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 5 ثانیه. صفحه نمایش در دو طرف. تصویر مستقیم.
  • تئودولیت SOKKISHA TM10E زاویه یاب SOKKISHA TM10E ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 ثانیه. دقت فکوس 0.5m . تصویر مستقیم. دارای ...
  • تئودولیت دیجیتال PENTAX ETH-10C ساخت ژاپن. دقيق. دقت اندازه گیری 5 و 10 ثانیه (قابل انتخاب). باقيمت مناسب. صفحه نمایش ...
  • تئودولیت دیجیتال PENTAX ETH20C . ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 10 و 20 ثانیه (قابل انتخاب). کیبرد در یک طرف. تصویر ...
  • تئودولیت PENTAX FX-1 ساخت ژاپن. دقت اندازه گیری 20 ثانیه. تصویر مستقیم. دارای قطب نما (مدل تیوبی) _ طول سوزن قطب نما ...